Προϊόντα

Το ασφαλτοσκυρόδεμα είναι μίγμα ασφαλτικών υλικών, άμμου και σκύρων. Τα ασφαλτικά υλικά αποτελούν τη συγκολλητική ύλη, γεμίζουν τα κενά της άμμου και συγκολλούν τους κόκκους της με τα σκύρα, ακριβώς όπως ενεργεί το τσιμέντο με το τσιμεντοσκυρόδεμα. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ασφαλτοσκυροδέματος, εξαρτάται από το είδος του ασφαλτικού υλικού και την κατηγορία της οδού, επάνω στην οποία θα γίνει το οδόστρωμα. Άλλες αναλογίες θα ληφθούν για ορεινές οδούς, που υφίστανται τον χειμώνα τις επιδράσεις του χιονιού και του πάγου και άλλες για πεδινές.

Επίσης, διαφορετικής σύνθεσης θα είναι το ασφαλτοσκυρόδεμα που προορίζεται για οδούς θερμών ή ψυχρών κλιμάτων και για τις οδούς των πόλεων ή της υπαίθρου.

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. έχει τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης όλων των τύπων ασφαλτοσκυροδέματος:

- ΑΣ 12.5 Επιφανειακή

- ΑΣ 12.5  Ισοπεδωτική

- ΑΣ 20 Επιφανειακή

- ΑΣ 31.5 Βάσης

- Αντιολισθηρά ασφαλτομίγματα

-Έτοιμο Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

Επίσης έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής ειδικών συνθέσεων σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των έργων και των πελατών μας.