Ποιότητα

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. στους πελάτες της βασίζεται:

- Στο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής (Συγκρότημα παραγωγής BENNINGHOVEN Γερμανικής προέλευσης, ακριβής ζύγιση των πρώτων υλών με δυναμοκυψέλες,  Αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής και ελέγχου θερμοκρασιών SCADA κ.α.)

- Στο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό μεταφοράς, διάστρωσης, συμπύκνωσης. του ασφαλτοσκυροδέματος.

- Στο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της.

- Στις πιστοποιημένες πρώτες ύλες παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος (Άσφαλτος, Αδρανή υλικά, χημικά πρόσθετα). Ειδικά τα αδρανή υλικά προέρχονται από το λατομείο της εταιρίας στο οποίο εφαρμόζεται έλεγχος παραγωγής  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13043, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα ασφαλτοσκυροδέματος καλύπτοντας τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές.

- Στο σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Ασφαλτοσκυροδέματος στελεχωμένο με επιβλέπων Πολιτικό Μηχανικό και εργαστηριακό προσωπικό. (ο εξοπλισμός του εργαστηριού είναι πλήρως διακριβωμένος από τον πιστοποιημένο φορέα πιστοποίησης C3T).

- Στο πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 του Ασφαλτοσκυροδέματος από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT.

- Στο αναλυτικό δελτίο καταγραφής για κάθε φόρτωση με το οποίο ο πελάτης γνωρίζει την ακριβή σύνθεση που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της κάθε παρτίδας καθώς και τις συνθήκες παραγωγής (Θερμοκρασία, Υγρασία κ.α.)

- Στη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου του.

- Στη συνεχή εκπαίδευση των χειριστών και των οδηγών όχι μόνο στο χειρισμό και την ασφάλεια των μηχανημάτων αλλά και στη βέλτιστη κατασκευή του οδοστρώματος στο έργο.

- Στη προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς, διάστρωσης, συμπύκνωσης κ.α.

- Όλες οι παραδόσεις προϊόντων συνοδεύονται με ζυγολόγια στα οποία αναγράφονται οι ενδείξεις του μικτού και απόβαρου στο παραστατικό πώλησης.