Υπηρεσίες

Η  εταιρεία  διαθέτει  σύγχρονο  εξοπλισμό  για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και πάσης φύσεως εργασίας οδοποιίας.

Διαστρωτήρες Ασφαλτομιγμάτων (FINISHER)

Διαμορφωτές γαιών ( Grader)

Οδοστρωτήρες

- Ασφαλτοδιανομείς (FEDERAL)

Μηχανήματα τύπου JCB

- Μικρούς φορτωτές (τύπου BOBCAT)

Ιδιωτικό στόλο φορτηγών ΙΧ και αναμικτήρων

- Απορροφητικές σκούπες

- Φρέζες ασφάλτου

- Τροχοί κοπής ασφάλτου

- Δονητικές πλάκες