Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ρόμπης

Αντιπρόεδρος :Αλκιβιάδης Ρόμπης

Γραμματέας: Παύλος Δούκας

Μέλη : Ρόμπης Θωμάς – Τσιομπάνος Εμμανουήλ- Παύλος Δούκας