Προφίλ

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. (ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2000 με έδρα το 2ο χλμ Φλώρινας Θεσσαλονίκης μετά από  συγχώνευση τριών Ανωνύμων Βιομηχανικών Τεχνικών εταιρειών.  Από το 2009 η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στη Φλώρινα, Στεφάνου Δραγούμη 29.

Η δραστηριότητα της αποτελείται από τους εξής κλάδους: Παραγωγή και εμπορία Ετοίμου Σκυροδέματος, Εκμετάλευση Λατομείων, Παραγωγή και εμπορία Ασφαλτικών γαλακτωμάτων ,έτοιμου ψυχρου ασφαλτομίγματος και  Ανάληψη – Κατασκεύη Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων.

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου τέταρτης  (4ης) τάξης για έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά, τρίτης (3ης) τάξης για έργα Οικοδομικά, Βιομηχανικά – Ενεργειακά,  δεύτερης (2ης) τάξης για έργα Λιμενικά και τρίτης (3ης) τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά.