Ποιότητα – Πιστοποιήσεις

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT. Επίσης για την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής των ιδιωτικών και δημοσίων έργων και ειδικότερα έργων οδοποιίας , οικοδομικών και υδραυλικών η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον ίδιο Φορέα Πιστοποίησης.

Σύμφωνα με  την  οδηγία   89/106/ΕΟΚ   της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης, η  οποία  εναρμονίστηκε  στην  Ελληνική   αγορά  με  το  Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 386/Β/20-3-07), από τον Απρίλιο του 2008, τα αδρανή υλικά  απαγορεύεται να τίθενται στη κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα στη Ελλάδα  εάν δεν  συμμορφώνονται, ανάλογα με την χρήση τους, στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  ΕΝ και να φέρουν τη σήμανση CE απο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Η εταιρία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. αποδεικνύοντας έμπρακτα την δέσμευση της για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, εφαρμόζει την οδηγία και προσφέρει  στους πελάτες της προϊόντα απόλυτα εναρμονισμένα και συμμορφούμενα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. προωθεί στην αγορά πιστοποιημένα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT.