Φιλοσοφία – Στόχοι

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. προκειμένου να καλύψει τις προσδοκίες των πελατών της, δεσμεύεται για την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές των παραγόμενων προϊόντων, των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και της κατασκευής των αναληφθέντων έργων. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προσδιορίσει μετρήσιμους, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για τη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, την κατασκευή έργων και την αποδοτική λειτουργία της εταιρείας. Η υλοποίησή των στόχων ελέγχεται από καθορισμένους δείκτες ποιότητας και από διεργασίες.