Προκατασκευασμένα στοιχεία

Η ΈΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.  έχει τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία κατασκευής προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά σχέδια των πελατών της.

Προϊόντα από σκυρόδεμα

Φρεάτια υδρομετρητών

Φρεάτια υδροσυλλογής

Φρεάτια επίσκεψης υπονόμων

Φρεάτια δικλείδων

Φρεάτια αεροεξαγωγών

Φρεάτια εκκενωτών

Φρεάτια έλξης καλωδίων

Βάσεις ιστών Φωτισμού

Βάθρα θεμελίωσης μεταλλικών κατασκευών

Τοίχους αντιστήριξης