Ποιότητα

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και η ακριβής ποσότητα που προσφέρει η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. στους πελάτες της βασίζεται:

- Στο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής (Αναμικτήρες βίαιης ανάμιξης οίκου κατασκευής ELBA Γερμανικής προέλευσης, ακριβής ζύγιση των πρώτων υλών με δυναμοκυψέλες, αισθητήρια μέτρησης υγρασίας στα αδρανή υλικά, ζύγιση με ακρίβεια των χημικών προσθέτων σκυροδέματος, Αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής SCADA κ.α.)

- Στο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της.

- Στις πιστοποιημένες πρώτες ύλες παραγωγής σκυροδέματος ( Τσιμέντο, Αδρανή υλικά, χημικά πρόσθετα). Ειδικά τα αδρανή υλικά προέρχονται από το λατομείο της εταιρίας στο οποίο εφαρμόζεται έλεγχος παραγωγής  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα σκυροδέματος καλύπτοντας τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές.

- Στο σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος στελεχωμένο με επιβλέπων Πολιτικό Μηχανικό και εργαστηριακό προσωπικό. (ο εξοπλισμός του εργαστηριού είναι πλήρως διακριβωμένος από πιστοποιημένο φορέα)

- Στο πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 του Σκυροδέματος από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT.

- Στο αναλυτικό δελτίο καταγραφής για κάθε φόρτωση με το οποίο ο πελάτης γνωρίζει την ακριβή σύνθεση που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της παρτίδας του καθώς και τις συνθήκες παραγωγής. ( Θερμοκρασία, Υγρασία κ.α.)

- Στο τμήμα παραγγελιοληψίας το οποίο διασφαλίζει την διαβίβαση της ακριβούς παραγγελίας και παράδοσης του σκυροδέματος στα αρμόδια τμήματα της εταιρίας.

- Στη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου του.

- Στη συνεχή εκπαίδευση των χειριστών και των οδηγών όχι μόνο στο χειρισμό και την ασφάλεια  αλλά και στις βέλτιστες συνθήκες παράδοσης του σκυροδέματος στο έργο.

- Στη προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής, των αναμικτήρων μεταφοράς σκυροδέματος και των αντλιών σκυροδέματος.