Διασφάλιση ποιότητας Λατομικών προϊόντων

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. φροντίζει για τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων που θα προμηθευτεί ο Πελάτης. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου στελεχωμένο με επιβλέπων Μεταλλειολόγο Μηχανικό και εργαστηριακό προσωπικό. Έχει πιστοποιήσει το σύστημα Ποιότητας του Λατομείου της με ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT. Πιστοποιεί τον έλεγχο της παραγωγής του Λατομείου ώστε τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εναρμονισμένα Πρότυπα (EN). Όλες οι παραδόσεις προϊόντων συνοδεύονται με ζυγολόγια στα οποία αναγράφονται οι ενδείξεις του μικτού και απόβαρου στο παραστατικό πώλησης. Από τις 20.3.2007 τέθηκε σε ισχύ η με αριθμό 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/20-3-2007 τ.Β’) απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία κατέστη υποχρεωτική η σήμανση CE των αδρανών υλικών και απαγορεύει ρητά σε οποιονδήποτε να πωλεί, διακινεί και αναλώνει για χρήση χωρίς τη σήμανση. Τα Λατομικά προϊόντα της ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. φέρουν τη σήμανση CE αποδεικνύουν ότι ελέγχονται συστηματικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις του πελάτη και σέβονται το περιβάλλον.

Πίνακας πιστοποιημένων λατομικών προϊόντων με CE

- Άμμος Σκυροδέματος 0-4 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

- Γαρμπίλι Σκυροδέματος 4- 11 mm  ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

- Χαλίκι Σκυροδέματος 11-32 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

- Άμμος Ασφαλτομιγμάτων 0-4 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13043.

- Γαρμπίλι Ασφαλτομιγμάτων 4-11 mm  ΕΛΟΤ ΕΝ 13043.

- Χαλίκι Ασφαλτομιγμάτων 8-20 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13043.

- Άμμος κονιαμάτων 0- 4 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13139. 3/Α

- Υλικά οδοστρωσίας 0-32 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

- Σκύρο 32- 63 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

- Πέτρα οικοδομικής χρήσης. 100-500 mm ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1