Λατομικά Προϊόντα

Το είδος του πετρώματος είναι Ασβεστόλιθος υψηλής καθαρότητας.

Ασβεστόλιθος 0 – 16 mm.

Το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιείται από  τη Δ.Ε.Η. για  την αποθείωση των καυσαερίων για την ελαχιστοποίηση της προσβολής του περιβάλλοντος από τα οξείδια του θείου (SOx) που παράγονται από τη καύση του λιγνίτη.

- Άμμος Σκυροδέματος 0 – 4 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 12620

- Γαρμπίλι Σκυροδέματος 4 – 11 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 12620

- Χαλίκι Σκυροδέματος 11 – 32 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 12620

- Άμμος Ασφαλτομιγμάτων 0 – 4 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13043

- Γαρμπίλι Ασφαλτομιγμάτων 4 – 11 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13043

- Χαλίκι Ασφαλτομιγμάτων 8 – 20 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13043

- Άμμος κονιαμάτων 0 – 4 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13139

- 3/Α Υλικά οδοστρωσίας 0 – 32 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13242

- Σκύρο 32 – 63 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13242

Πέτρα οικοδομικής χρήσης 100 – 500 mm. Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 13383-1

- Υλικό εξυγίανσης Ε 4  0 – 63 mm

- Ανάμικτο αδρανές για Σκυρόδεμα 0 – 32 mm

- Παιπάλη