Περιβάλλον

Η λειτουργία της Εταιρίας βασίζεται στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Η εταιρική ευθύνη της Εταιρίας ως προς την κοινωνία επιβάλλει εξαιρετικά απαιτητικές και κοστοβόρες λειτουργικές πρακτικές για τη φροντίδα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να αποτελεί πηγή ρύπανσης και παραγωγός αποβλήτων δεσμεύεται : Nα συμμορφώνεται με το  ισχύον νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Nα ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να δημιουργεί περιβαλλοντική συνείδηση στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες της. Nα μειώνει  στο ελάχιστο τα παραγόμενα απόβλητα καθώς και να διασφαλίζει την απόρριψη και την ανακύκλωση τους σε αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εταιρίες συλλογής αποβλήτων. Nα εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών καθώς και της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών. Nα συνεργάζεται με φορείς για τη προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου και διαδικασίας που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.