Υγεία και Ασφάλεια

Η πολιτική της ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. στον τομέα της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία  καθορίζεται από την Διοίκηση και βασίζεται στην συνεχή συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού της.

Πιστεύουμε, πως ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό στοιχείο ποιότητας για την εργασία, λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών αλλά και των συνεργατών μας.

Το Σύστημα  Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (Σ.Δ.Υ.Α.Ε.) που εφαρμόζει η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.  αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και :

- Διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της.

- Συμμορφώνεται με  τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που ισχύουν και αφορούν τις παραγωγικές δραστηριότητες της.

- Εφαρμόζει τους απαραίτητους ελέγχους, προστασίας και πρόληψης, για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για την επιτυχία του στόχου των μηδενικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

- Έχει εύρος εφαρμογής σε όλα τα τμήματα (Λατομεία, Σκυρόδεμα, Ασφαλτικά, Τεχνικά Έργα) Βελτιώνει το  ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

- Βελτιώνει  την εικόνα της  επιχείρησης.

- Προβλέπει  προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για την εξάλειψη ή αποφυγή κινδύνων.

- Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία ανασκοπείται ετησίως με σκοπό τη συνεχή βελτίωση, είναι διαθέσιμο και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους, με σκοπό να είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους έναντι του συστήματος.