Τεχνικά Έργα

Το τμήμα των τεχνικών έργων της εταιρίας πήρε σάρκα και οστά το έτος 2000 με την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 1ης τάξης για όλες τις κατηγορίες έργων. Έως τότε η εταιρία κατασκεύαζε έργα ή τμήματα έργων υπεργολαβικά στη περιοχή της Φλώρινας. Αρχικά κατασκεύαζε έργα Οδοποιίας, στη συνέχεια επέκτεινε τη δραστηριότητά της κατασκευάζοντας έργα Ύδρευσης – Αποχέτευσης , Οικοδομικά έργα κ.α. στον νομό Φλώρινας και στη συνέχεια στην ευρύτερη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σήμερα η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανήκουσα στην 3η τάξη (Αριθμός ΜΕΕΠ 17448) για όλες τις κατηγορίες έργων και εκτελεί αυτόνομα αλλά και σε κοινοπραξίες Δημόσια και ιδιωτικά έργα όλων των κατηγοριών. H εταιρία διαθέτει πολυάριθμο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και απαρτίζεται απο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό στοιχεία απαραίτητα για την ποιοτική και γρήγορη εκτέλεση έργων: Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αποχετευτικών, Κτηριακών, Ασφαλτικών εργασιών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών.

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. είναι μία ανερχόμενη κατασκευαστική εταιρία η οποία διευθύνεται από έμπειρα στελέχη, έχει εστιάσει στη σωστή οργάνωση, στη άρτια υλικοτεχνική υποδομή, στη διασφάλιση της ποιότητας εκτέλεσης των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει με εργαλείο το πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008 από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT.