Βιομηχανικά – Ενεργειακά έργα

– Απομόνωση χώρου αναρρόφησης φυσητήρων αέρα οξείδωσης του Απορροφητή του συστήματος αποθείωσης του  ΑΗΣ Μελίτης.

Κατασκευή Αερογέφυρας πρόσβασης στο silo Γύψου του συστήματος αποθείωσης του ΑΗΣ Μελίτης.

- Κατασκευή κλειστού θαλάμου εμφιάλωσης υδρογόνου.

Κατασκευή μεταλλικών διατάξεων πρόσβασης και ασφάλειας σε βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ Μελίτης.

- Καθαρισμός δεξαμενής αποθήκευσης ιλύος του S 2 του ΑΗΣ Μελίτης.

- Αναβάθμιση εξαερισμού και φωτισμού διαφόρων χώρων

- Κατασκευή προθαλάμων στου χώρους καρτών του Procontrol και Σπαστήρα του ΑΗΣ Μελίτης.